رابط تيپ به تيپ دومهره
قيمت : 330 تومان

موجود در بسته هاي 50عددي،100 عددي،200 عددي
موجود در کيسه هاي1000عددي و 1200 عددي
#جهت سفارش براي خريد مي توانيد بنا به نياز خود تعداد سفارش را بر اساس تعداد موجود در بسته ها و يا کيسه ها مشخص نماييد.
#البته به هر تعداد از سفارش ها ترتيب اثر داده خواهد شد.
رابط تيپ به تيپ دومهره
رابط بست ابتدايي 16 به تيپ پيچي
قيمت : 285 تومان

موجود در بسته هاي 50عددي،100 عددي،200 عددي
موجود در کيسه هاي1000عددي و 1500 عددي
#جهت سفارش براي خريد مي توانيد بنا به نياز خود تعداد سفارش را بر اساس تعداد موجود در بسته ها و يا کيسه ها مشخص نماييد.
#البته به هر تعداد از سفارش ها ترتيب اثر داده خواهد شد.
رابط بست ابتدايي 16 به تيپ پيچي
شير لي فلت
قيمت : 1,500 تومان

»»»جهت انشعاب گرفتن از لوله هاي نخ دار
موجود در بسته هاي 20 عددي،50 عددي،100 عددي
موجود در کيسه هاي300عددي و 400 عددي
#جهت سفارش براي خريد مي توانيد بنا به نياز خود تعداد سفارش را بر اساس تعداد موجود در بسته ها و يا کيسه ها مشخص نماييد.
#البته به هر تعداد از سفارش ها ترتيب اثر داده خواهد شد.
شير لي فلت
شير يک دوم به تيپ
قيمت : 520 تومان

موجود در بسته هاي 20 عددي،50 عددي،100 عددي
موجود در کيسه هاي 500 عددي و 1000 عددي
#جهت سفارش براي خريد مي توانيد بنا به نياز خود تعداد سفارش را بر اساس تعداد موجود در بسته ها و يا کيسه ها مشخص نماييد.
#البته به هر تعداد از سفارش ها ترتيب اثر داده خواهد شد.
شير يک دوم به تيپ
شير 16 به تيپ
قيمت : 650 تومان

موجود در بسته هاي 20 عددي،50 عددي،100 عددي
موجود در کيسه هاي 500 عددي و 1000 عددي
#جهت سفارش براي خريد مي توانيد بنا به نياز خود تعداد سفارش را بر اساس تعداد موجود در بسته ها و يا کيسه ها مشخص نماييد.
#البته به هر تعداد از سفارش ها ترتيب اثر داده خواهد شد.
شير 16 به تيپ
قطره چکان سه راه تنظيمي گرد
قيمت : 260 تومان

موجود در بسته هاي 50 عددي،100 عددي،200 عددي
موجود در کيسه هاي 1000 عددي و 1500 عددي
#جهت سفارش براي خريد مي توانيد بنا به نياز خود تعداد سفارش را بر اساس تعداد موجود در بسته ها و يا کيسه ها مشخص نماييد.
#البته به هر تعداد از سفارش ها ترتيب اثر داده خواهد شد.
قطره چکان سه راه تنظيمي گرد


بست سيمي واشر دار
قيمت : 170 تومان

موجود در بسته هاي 50 عددي،100 عددي،200عددي
موجود در کيسه هاي1000عددي و 2500 عددي
#جهت سفارش براي خريد مي توانيد بنا به نياز خود تعداد سفارش را بر اساس تعداد موجود در بسته ها و يا کيسه ها مشخص نماييد.
#البته به هر تعداد از سفارش ها ترتيب اثر داده خواهد شد.
بست سيمي واشر دار
رابط 16 به 12 (فشاري 16 به 12)
قيمت : 85 تومان

موجود در بسته هاي 100عددي،200 عددي،500عددي
موجود در کيسه هاي3000عددي و 5000 عددي
#جهت سفارش براي خريد مي توانيد بنا به نياز خود تعداد سفارش را بر اساس تعداد موجود در بسته ها و يا کيسه ها مشخص نماييد.
#البته به هر تعداد از سفارش ها ترتيب اثر داده خواهد شد.
رابط 16 به 12 (فشاري 16 به 12)
بست انتهايي عينکي 16
قيمت : 95 تومان

موجود در بسته هاي 100عددي،200 عددي،500 عددي
موجود در کيسه هاي2000عددي و 3000 عددي
#جهت سفارش براي خريد مي توانيد بنا به نياز خود تعداد سفارش را بر اساس تعداد موجود در بسته ها و يا کيسه ها مشخص نماييد.
#البته به هر تعداد از سفارش ها ترتيب اثر داده خواهد شد.
بست انتهايي عينکي 16
سه راه ساده گرد 16
قيمت : 175 تومان

موجود در بسته هاي 50عددي،100 عددي،200 عددي
موجود در کيسه هاي1000عددي و 2000 عددي
#جهت سفارش براي خريد مي توانيد بنا به نياز خود تعداد سفارش را بر اساس تعداد موجود در بسته ها و يا کيسه ها مشخص نماييد.
#البته به هر تعداد از سفارش ها ترتيب اثر داده خواهد شد.
سه راه ساده گرد 16
رابط 16
قيمت : 95 تومان

موجود در بسته هاي 100 عددي،200 عددي،500 عددي
موجود در کيسه هاي2000عددي و 4000 عددي
#جهت سفارش براي خريد مي توانيد بنا به نياز خود تعداد سفارش را بر اساس تعداد موجود در بسته ها و يا کيسه ها مشخص نماييد.
#البته به هر تعداد از سفارش ها ترتيب اثر داده خواهد شد.
رابط 16
رابط تيپ به تيپ دومهره
قيمت : 330 تومان

موجود در بسته هاي 50عددي،100 عددي،200 عددي
موجود در کيسه هاي1000عددي و 1200 عددي
#جهت سفارش براي خريد مي توانيد بنا به نياز خود تعداد سفارش را بر اساس تعداد موجود در بسته ها و يا کيسه ها مشخص نماييد.
#البته به هر تعداد از سفارش ها ترتيب اثر داده خواهد شد.
رابط تيپ به تيپ دومهره


شير 16 به 16
قيمت : 600 تومان

موجود در بسته هاي 20 عددي،50 عددي،100 عددي
موجود در کيسه هاي 500 عددي و 1000 عددي
#جهت سفارش براي خريد مي توانيد بنا به نياز خود تعداد سفارش را بر اساس تعداد موجود در بسته ها و يا کيسه ها مشخص نماييد.
#البته به هر تعداد از سفارش ها ترتيب اثر داده خواهد شد.
شير 16 به 16
شير 16 به تيپ
قيمت : 650 تومان

موجود در بسته هاي 20 عددي،50 عددي،100 عددي
موجود در کيسه هاي 500 عددي و 1000 عددي
#جهت سفارش براي خريد مي توانيد بنا به نياز خود تعداد سفارش را بر اساس تعداد موجود در بسته ها و يا کيسه ها مشخص نماييد.
#البته به هر تعداد از سفارش ها ترتيب اثر داده خواهد شد.
شير 16 به تيپ
قطره چکان سه راه تنظيمي مدل دوم
قيمت : 210 تومان

موجود در بسته هاي 50 عددي،100 عددي،200 عددي
موجود در کيسه هاي 1000 عددي و 1500 عددي
#جهت سفارش براي خريد مي توانيد بنا به نياز خود تعداد سفارش را بر اساس تعداد موجود در بسته ها و يا کيسه ها مشخص نماييد.
#البته به هر تعداد از سفارش ها ترتيب اثر داده خواهد شد.
قطره چکان سه راه تنظيمي مدل دوم
قطره چکان سه راه تنظيمي گرد
قيمت : 260 تومان

موجود در بسته هاي 50 عددي،100 عددي،200 عددي
موجود در کيسه هاي 1000 عددي و 1500 عددي
#جهت سفارش براي خريد مي توانيد بنا به نياز خود تعداد سفارش را بر اساس تعداد موجود در بسته ها و يا کيسه ها مشخص نماييد.
#البته به هر تعداد از سفارش ها ترتيب اثر داده خواهد شد.
قطره چکان سه راه تنظيمي گرد
قطره چکان کوزه اي (خمره اي) دو نازله
قيمت : 260 تومان

موجود در بسته هاي 50 عددي،100 عددي،200 عددي
موجود در کيسه هاي 2000 عددي و 3000 عددي
#جهت سفارش براي خريد مي توانيد بنا به نياز خود تعداد سفارش را بر اساس تعداد موجود در بسته ها و يا کيسه ها مشخص نماييد.
#البته به هر تعداد از سفارش ها ترتيب اثر داده خواهد شد.
قطره چکان کوزه اي (خمره اي) دو نازله
دريپر بين خطي پرسي 8 ليتر
قيمت : 350 تومان

»»» ميزان آبرساني 8 ليتر در هر ساعت مي باشد.
موجود در بسته هاي 20 عددي،50 عددي،100عددي
موجود در کيسه هاي 1000 عددي و 1500 عددي
#جهت سفارش براي خريد مي توانيد بنا به نياز خود تعداد سفارش را بر اساس تعداد موجود در بسته ها و يا کيسه ها مشخص نماييد.
#البته به هر تعداد از سفارش ها ترتيب اثر داده خواهد شد.
دريپر بين خطي پرسي 8 ليتر
ليست قيمت محصولات 

خرید امن و آسان از فروشگاه اینترنتی روشا اصفهان كلیه محصولات دارای كیفیت بالا  و با ضمانت هستند واشر فلنچ ساده از سایز 2 تا 16 اینچ ؛ واشر فلنچ سوراخ دار از سایز 2 اینچ تا 12 اینچ آچار اتصالات پلی اتیلن  آبیاری قطره ای در دوسایز بزرگ و كوچك فلزی و نشكن

##به سايت فروشگاهي روشا اصفهان خوش آمديد.کشاورزان محترم ؛ همکاران عزيز توزيع کننده و سايرمصرف کنندگان عزيز مي توانيد با خيال راحت از مجموعه روشا اصفهان خريد نماييد؛ کليه محصولات توليدي داراي ضمانت برگشت کالا ( تا مدت زمان مشخص ) مي باشند و در اين خصوص هيچ گونه وجهي بابت مرجوع نمودن اجناس از خريداران محترم کسر نمي گردد.
##اين سايت جهت فروش بي واسطه، محصولات توليدي روشا اصفهان ، تجهيزات آبياري قطره اي و ساير اطلاع رساني هاي مرتبط ؛جهت استفاده آسان  کشاورزان محترم ؛ گلخانه داران عزيز و ساير مصرف کنندگان در سراسر کشور راه اندازي شده است. خواهشمند است براي خريد و استفاده از خدمات ويژه ما از طريق پنل کاربري در سايت عضويت خود را به ثبت رسانيد. با تشکر از شما

##کانال هاي تلگرام  روشا اصفهان rosha_esfahan   &    @abyar_esfahan@

 
### قيمت هاي درج شده در سايت مربوط به گذشته مي باشد و تا به روز رساني کامل جهت اطلاع از آخرين قيمت فايل پي دي اف ليست قيمت را از قسمت مربوطه در بالاي منوي سايت دانلود نماييد.براي کليه خريداران محترم 30 درصد تخفيف اعمال مي گردد.

### کليه محصولات داراي ضمانت مي باشد؛ و در صورت درخواست نمونه اجناس به صورت رايگان ارسال مي گردد. جهت خريد مي توانيد از طريق تماس و يا پيام به شماره همراه 09130608007-09131678007  مديريت فروش  اقدام فرماييد.

### لوله آبرساني از سايز 16 تا 200 و در سه نوع کيفيت متفاوت موجود مي باشد.جهت اطلاع از قيمت روز با مديريت فروش تماس بگيريد.
شماره واتساپ: 09130608007

   
                                                           

 ليست بر اساس :


www.roshaesfahan.com

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت براي روشا اصفهان محفوظ است

فروشگاه ساز

CopyRight : 2004 - 2021