ليست قيمت محصولات


رابط تيپ به تيپ دومهره
قيمت : 330 تومان

موجود در بسته هاي 50عددي،100 عددي،200 عددي
موجود در کيسه هاي1000عددي و 1200 عددي
#جهت سفارش براي خريد مي توانيد بنا به نياز خود تعداد سفارش را بر اساس تعداد موجود در بسته ها و يا کيسه ها مشخص نماييد.
#البته به هر تعداد از سفارش ها ترتيب اثر داده خواهد شد.
رابط تيپ به تيپ دومهره
رابط بست ابتدايي 16 به تيپ پيچي
قيمت : 285 تومان

موجود در بسته هاي 50عددي،100 عددي،200 عددي
موجود در کيسه هاي1000عددي و 1500 عددي
#جهت سفارش براي خريد مي توانيد بنا به نياز خود تعداد سفارش را بر اساس تعداد موجود در بسته ها و يا کيسه ها مشخص نماييد.
#البته به هر تعداد از سفارش ها ترتيب اثر داده خواهد شد.
رابط بست ابتدايي 16 به تيپ پيچي
شير لي فلت
قيمت : 1,500 تومان

»»»جهت انشعاب گرفتن از لوله هاي نخ دار
موجود در بسته هاي 20 عددي،50 عددي،100 عددي
موجود در کيسه هاي300عددي و 400 عددي
#جهت سفارش براي خريد مي توانيد بنا به نياز خود تعداد سفارش را بر اساس تعداد موجود در بسته ها و يا کيسه ها مشخص نماييد.
#البته به هر تعداد از سفارش ها ترتيب اثر داده خواهد شد.
شير لي فلت
شير يک دوم به تيپ
قيمت : 520 تومان

موجود در بسته هاي 20 عددي،50 عددي،100 عددي
موجود در کيسه هاي 500 عددي و 1000 عددي
#جهت سفارش براي خريد مي توانيد بنا به نياز خود تعداد سفارش را بر اساس تعداد موجود در بسته ها و يا کيسه ها مشخص نماييد.
#البته به هر تعداد از سفارش ها ترتيب اثر داده خواهد شد.
شير يک دوم به تيپ
شير 16 به تيپ
قيمت : 650 تومان

موجود در بسته هاي 20 عددي،50 عددي،100 عددي
موجود در کيسه هاي 500 عددي و 1000 عددي
#جهت سفارش براي خريد مي توانيد بنا به نياز خود تعداد سفارش را بر اساس تعداد موجود در بسته ها و يا کيسه ها مشخص نماييد.
#البته به هر تعداد از سفارش ها ترتيب اثر داده خواهد شد.
شير 16 به تيپ
قطره چکان سه راه تنظيمي گرد
قيمت : 260 تومان

موجود در بسته هاي 50 عددي،100 عددي،200 عددي
موجود در کيسه هاي 1000 عددي و 1500 عددي
#جهت سفارش براي خريد مي توانيد بنا به نياز خود تعداد سفارش را بر اساس تعداد موجود در بسته ها و يا کيسه ها مشخص نماييد.
#البته به هر تعداد از سفارش ها ترتيب اثر داده خواهد شد.
قطره چکان سه راه تنظيمي گرد


بست سيمي واشر دار
قيمت : 170 تومان

موجود در بسته هاي 50 عددي،100 عددي،200عددي
موجود در کيسه هاي1000عددي و 2500 عددي
#جهت سفارش براي خريد مي توانيد بنا به نياز خود تعداد سفارش را بر اساس تعداد موجود در بسته ها و يا کيسه ها مشخص نماييد.
#البته به هر تعداد از سفارش ها ترتيب اثر داده خواهد شد.
بست سيمي واشر دار
رابط 16 به 12 (فشاري 16 به 12)
قيمت : 85 تومان

موجود در بسته هاي 100عددي،200 عددي،500عددي
موجود در کيسه هاي3000عددي و 5000 عددي
#جهت سفارش براي خريد مي توانيد بنا به نياز خود تعداد سفارش را بر اساس تعداد موجود در بسته ها و يا کيسه ها مشخص نماييد.
#البته به هر تعداد از سفارش ها ترتيب اثر داده خواهد شد.
رابط 16 به 12 (فشاري 16 به 12)
بست انتهايي عينکي 16
قيمت : 95 تومان

موجود در بسته هاي 100عددي،200 عددي،500 عددي
موجود در کيسه هاي2000عددي و 3000 عددي
#جهت سفارش براي خريد مي توانيد بنا به نياز خود تعداد سفارش را بر اساس تعداد موجود در بسته ها و يا کيسه ها مشخص نماييد.
#البته به هر تعداد از سفارش ها ترتيب اثر داده خواهد شد.
بست انتهايي عينکي 16
سه راه ساده گرد 16
قيمت : 175 تومان

موجود در بسته هاي 50عددي،100 عددي،200 عددي
موجود در کيسه هاي1000عددي و 2000 عددي
#جهت سفارش براي خريد مي توانيد بنا به نياز خود تعداد سفارش را بر اساس تعداد موجود در بسته ها و يا کيسه ها مشخص نماييد.
#البته به هر تعداد از سفارش ها ترتيب اثر داده خواهد شد.
سه راه ساده گرد 16
رابط 16
قيمت : 95 تومان

موجود در بسته هاي 100 عددي،200 عددي،500 عددي
موجود در کيسه هاي2000عددي و 4000 عددي
#جهت سفارش براي خريد مي توانيد بنا به نياز خود تعداد سفارش را بر اساس تعداد موجود در بسته ها و يا کيسه ها مشخص نماييد.
#البته به هر تعداد از سفارش ها ترتيب اثر داده خواهد شد.
رابط 16
رابط تيپ به تيپ دومهره
قيمت : 330 تومان

موجود در بسته هاي 50عددي،100 عددي،200 عددي
موجود در کيسه هاي1000عددي و 1200 عددي
#جهت سفارش براي خريد مي توانيد بنا به نياز خود تعداد سفارش را بر اساس تعداد موجود در بسته ها و يا کيسه ها مشخص نماييد.
#البته به هر تعداد از سفارش ها ترتيب اثر داده خواهد شد.
رابط تيپ به تيپ دومهره


شير 16 به 16
قيمت : 600 تومان

موجود در بسته هاي 20 عددي،50 عددي،100 عددي
موجود در کيسه هاي 500 عددي و 1000 عددي
#جهت سفارش براي خريد مي توانيد بنا به نياز خود تعداد سفارش را بر اساس تعداد موجود در بسته ها و يا کيسه ها مشخص نماييد.
#البته به هر تعداد از سفارش ها ترتيب اثر داده خواهد شد.
شير 16 به 16
شير 16 به تيپ
قيمت : 650 تومان

موجود در بسته هاي 20 عددي،50 عددي،100 عددي
موجود در کيسه هاي 500 عددي و 1000 عددي
#جهت سفارش براي خريد مي توانيد بنا به نياز خود تعداد سفارش را بر اساس تعداد موجود در بسته ها و يا کيسه ها مشخص نماييد.
#البته به هر تعداد از سفارش ها ترتيب اثر داده خواهد شد.
شير 16 به تيپ
قطره چکان سه راه تنظيمي مدل دوم
قيمت : 210 تومان

موجود در بسته هاي 50 عددي،100 عددي،200 عددي
موجود در کيسه هاي 1000 عددي و 1500 عددي
#جهت سفارش براي خريد مي توانيد بنا به نياز خود تعداد سفارش را بر اساس تعداد موجود در بسته ها و يا کيسه ها مشخص نماييد.
#البته به هر تعداد از سفارش ها ترتيب اثر داده خواهد شد.
قطره چکان سه راه تنظيمي مدل دوم
قطره چکان سه راه تنظيمي گرد
قيمت : 260 تومان

موجود در بسته هاي 50 عددي،100 عددي،200 عددي
موجود در کيسه هاي 1000 عددي و 1500 عددي
#جهت سفارش براي خريد مي توانيد بنا به نياز خود تعداد سفارش را بر اساس تعداد موجود در بسته ها و يا کيسه ها مشخص نماييد.
#البته به هر تعداد از سفارش ها ترتيب اثر داده خواهد شد.
قطره چکان سه راه تنظيمي گرد
قطره چکان کوزه اي (خمره اي) دو نازله
قيمت : 260 تومان

موجود در بسته هاي 50 عددي،100 عددي،200 عددي
موجود در کيسه هاي 2000 عددي و 3000 عددي
#جهت سفارش براي خريد مي توانيد بنا به نياز خود تعداد سفارش را بر اساس تعداد موجود در بسته ها و يا کيسه ها مشخص نماييد.
#البته به هر تعداد از سفارش ها ترتيب اثر داده خواهد شد.
قطره چکان کوزه اي (خمره اي) دو نازله
دريپر بين خطي پرسي 8 ليتر
قيمت : 350 تومان

»»» ميزان آبرساني 8 ليتر در هر ساعت مي باشد.
موجود در بسته هاي 20 عددي،50 عددي،100عددي
موجود در کيسه هاي 1000 عددي و 1500 عددي
#جهت سفارش براي خريد مي توانيد بنا به نياز خود تعداد سفارش را بر اساس تعداد موجود در بسته ها و يا کيسه ها مشخص نماييد.
#البته به هر تعداد از سفارش ها ترتيب اثر داده خواهد شد.
دريپر بين خطي پرسي 8 ليتر
ليست قيمت محصولات 

 

ليست قيمت محصولات   

با احترام ليست قيمت محصولات توليدي روشا اصفهان

کليه عزيزاني که در سايت اينترنتي روشا اصفهان ثبت نام نموده باشند و اقدام به ايجاد پنل کاربري کرده باشند خريد کليه محصولات سفارشي ايشان با 30 درصد تخفيف محاسبه مي گردد.
ليست قيمت محصولات نيز بر اساس آخرين تغييرات در سايت گذاشته شد.
قيمت هاي موجود در سايت مربوط به قبل مي باشد و تا زمان به روز رساني کامل معيار ليست قيمت اعلامي مي باشد.که فايل pdf آن گذاشته شد.
مشتريان عزيز ؛ کشاورزان محترم و يا همکاران گرامي مي توانند پس از ثبت مشخصات خود در سايت ؛ خريد خود را با 
مديريت فروش ( علي وسيلي 09130608007-09131678007) هماهنگ نمايند.

با تشکر

ليست قيمت  ( 30 درصد تخفيف براي کليه کساني که در سايت اقدام به ثبت نام نموده اند )
http://www.roshaesfahan.com/image_user/file/list.pdf 

ليست قيمت لوله هاي نخ دار و باراني آسپا پلاست اصفهان
http://www.roshaesfahan.com/image_user/file/list1.pdf

ليست قيمت خالص لوله از سايز 16 تا 200 ( به زودي )
   
 


www.roshaesfahan.com

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت براي روشا اصفهان محفوظ است

فروشگاه ساز

CopyRight : 2004 - 2020